Herroeping formulier

Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)


Aan: Aberkrom Verkoop & Service

Oplagestraat 2, 1321 NJ Almere

Telefoonnummer: 036-5361635,

E-mailadres:    info@aberkrom.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende 

de aankoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

·       Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

·       [Naam consumenten(en)]

·       [Adres consument(en)]

·       [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.